Stokholm Büyükelçiliği Askerlik İşlemleri -Dövizle Askerlik

Tarafından   2015-03-30

stokholm-buyukelciligi-dövizle-askerlikYURTDIŞINDA DOĞAN VEYA 19 YAŞINDAN ÖNCE İSVEÇ’E YERLEŞMİŞ OLUP İSVEÇ VATANDAŞLIĞINA GEÇENLERİN 38 YAŞ SONUNA KADAR ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ
1111 Sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde; aslen Türk vatandaşı olup da doğumla veya kanuni rüşt yaşından önce ikamet amacıyla yurtdışına giderek 38 yaş sonuna kadar başka bir ülkenin vatandaşlığını kazananlar aşağıda belirtilen belgelerle müracaatlarını yaptıkları takdirde 38 yaş sonuna kadar bir defada erteleme yaptırma hakkına sahiptirler.
Başvuru için gerekenler Şahsen başvuru gerekir.
İSTENEN BELGELER: FÖLJANDE HANDLINGAR BEHÖVS :
MÜRACAATIN ŞAHSEN YAPILMASI MECBURİDİR ANSÖKAN MÅSTE GÖRAS PERSONLIGEN
1 – Nüfus cüzdanı (aslı) 1 – Turkisk legitimation (original)
2 – İsveç pasaportu ve kimliği (Asılları) 2 – Svensk pass och svenskt ID-kort (original)
3 – İsveç nüfus kayıt örneği (İsveç Vergi Dairesinden 3 – Personbevis som visar födelseort för de som
nüfus kayıt örneği alınırken İsveç’e ilk geliş tarihinin födda i Sverige, för de som födda i Turkiet,
belirtilmesini özellikle talep etmeniz gerekmektedir. flyttnings datum till Sverige måste anges.
İsveç’te doğanlar için doğum yerinin belirtilmesi 4 – Två (2) nytagna foton
gerekmektedir. 5 – Handläggnings avgiften är 100 SEK.
4 – İki (2) adet yeni çekilmiş fotoğraf (BG nr: 5505 – 5859)
5 – İşlem bedeli olarak 100:- SEK 6 – Anmälan om dubbelmedborgarskap (Svensk
(Bank-giro: 5505 – 5859) medborgar skap) är obligatorisk +bevis om
6 -Vatandaşlık Koruma Müracaatı Svensk medborgarskap intyg.
(İsveç Vatandaşlığı Bildirimi) yapılması mecburidir +vat. belgesi
Not:Vatandaşlık belgesi olmayanlar,
vatandaşlığı kazanma tarihini Personbevis’e ekletebilirler. De som saknar intyg om svensk medborgarskap kan skaffa ett personbevis med komplettering om medborgarskaps datum.
AİLE BİRLEŞİMİ ÇERÇEVESİNDE ASKERLİK İŞLEMLERİ
“Aile Birleşimi” çerçevesinde İsveç makamlarınca oturma veya çalışma izni alacağı veya alabileceği taahhüt edilen ya da İsveç mevzuatına göre oturma ve çalışma izni almaları mümkün olduğu belirtilen yükümlülerin askerliklerinin ertelenmesi mümkündür.
Başvuru için gerekenler Şahsen başvuru gerekir.
1- Dilekçe (yasadan faydalanma talebi)
2- T.C. Pasaportu ve Nüfus Cüzdanı,
3- Yabancı Ülke makamları (Migrationsverket veya İsveç’in Ülkemizdeki Temsilciliği) tarafından verilmiş taahhütname/belge ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisi. (İsveç’in ülkemizdeki temsilciliğinden vize alarak tekrar İsveç’e gelmesi halinde “Aile Birleşimi Antlaşmaları” çerçevesinde oturma ve çalışma izni alacağını/alabileceğini belirten belge)
4- Eşinin veya ebeveyninin İsveç’te yerleşik ve oturma ve çalışma iznine sahip olduğunu belirtir belge (Personbevis för Familj)
5- Evlenme Cüzdanı (Vigselbevis)
6- İki (2) adet vesikalık fotoğraf
7- Posta ücreti: 100.- SEK
İŞÇİ, İŞVEREN, MESLEK-SANAT MENSUBU STATÜSÜNDEKİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ
1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi gereğince; oturma ve çalışma izni ya da vatandaşlık hakkına sahip olarak işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız; Türkiye’deki uzun süreli askerlik yükümlülükleri nedeniyle elde ettikleri hak ve kazanımları kaybetmelerine engel maksadıyla son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesine imkan sağlamıştır.
Başvuru için gerekenler
1. Oturma ve çalışma müsaadesine (Uppehållstillstånd) haiz olan Türk pasaportu,
Not: Çifte vatandaş olanların İsveç pasaportlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
2. Nüfus cüzdanı,
3. Yeni tarihli İsveç’çe nüfus kayıt örneği (Personbevis),
4. İki (2) adet yeni çekilmiş fotoğraf, (Müteakip ertelemelerde fotoğrafa gerek yoktur.)
5. 100:-Sek işlem bedeli (Bankgiro: 5505-5859)
6. İsveç vatandaşlığına geçenlerin Çifte Vatandaşlık müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.
* Erteleme işlemi tamamlandıktan sonra posta ile adresinize gönderilmektedir.
* İLK ASKERLİK ERTELEME MÜRACAATLARININ ŞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
* ÖNEMLİ NOT: Erteleme başvurusunda bulunacak olan yükümlülerin yılda en az 6 aylık süreyi, oturma ve çalışma müsaadesine haiz oldukları ülkede geçirmeleri kanuni zorunluluktur.
Yabancı Ülkelerde Bulunan Askerlik Yükümlülerinin Sağlık İşlemleri
Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız sağlık muayenelerini bulundukları yabancı ülkelerde aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yaptırabilirler.
Herhangi bir hastalık ve arızası olduğunu beyan eden veya görünüşlerinden bu durumları belli olan yükümlüler, Konsolosluklarından veya aşağıda belirtilen linki tıklayarak temin edecekleri “Son Yoklama Formu, Kodu: AF10” ile herhangi resmi sağlık kuruluşlarında (en az iki tabibe) muayene olduktan sonra alacakları raporları, rapora esas olan klinik veya laboratuvar bulgularını ve röntgen filmlerini son yoklama formu ile birlikte Konsolosluk Şubemize teslim ederler.
Sağlık raporları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca; “Hakkında kesin karar verilmek üzere yurtiçinde bir askerî hastanede muayenesi uygundur.” kararı ile onaylananlar, erteleme süresi içinde olmak kaydıyla (38 yaşını tamamladığı yılın sonu dikkate alınarak) uygun bir zamanda yurda dönerek yurtiçinde muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde dövizle askerlik haklarından mahrum edilmektedir.
Başvuru için gerekenler
Şahsen Başvuru gerekir
• T.C. Nüfus Cüzdanının aslı ve iki adet fotoğraf.
• Fiziksel hastalığı olanlar için, rahatsızlıkla ilgili çekilmiş fotoğraf; iç hastalıkla ilgili rahatsızlığı olanlar da hastalığı açıkça belirten ve her türlü laboratuvar bulguları ve tetkikleri de içeren röntgen filmleri.
• Son Yoklama Formu (İki ayrı doktor tarafından doldurulmuş ve tasdiklenmiş)
• Rahatsızlık bulgularını içeren sağlık raporu ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi,
• İsveç Vergi Dairesi’nden (Skatteverket) alınacak İsveç’e ilk geliş tarihinizi (Flyttning datum till Sverige) belirtir yeni tarihli, imzalı ve damgalı İsveç Nüfus Kayıt Örneği (Personbevis)
• 100.- SEK posta ücreti.
YABANCI ÜLKELERDE YAPILAN ASKERLİK HİZMETİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİ SAYILMASI
Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılacağı Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmekte olup, Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç) İsrail, İsveç (1 Temmuz 2010 tarihinden önce yapılmış olan askerlikler), İsviçre, İtalya (01 Ocak 1985 ve daha yaşlı doğumlular), Norveç, Yunanistan, Tunus, Suriye’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyetinde sayılmamaktadır.
Başvuru için gerekenler
Şahsen başvuru yapılması gerekir. Kanuni rüşt yaşından (18) önce yurtdışına çıkanlar müracaat edebilir.
1- T.C. Nüfus cüzdanı ve 6 adet fotoğraf,
2- İsveç Pasaportu ve İsveç Kimlik Kartı (Körkort/Legitimation),
3- İsveç’e ilk geliş tarihinin (flytning till Sverige) kayıtlı bulunduğu nüfus kayıt örneği (personbevis) İsveç Vergi Dairesi’nden (skatteverket) alınır, İsveç’te doğanlar için doğum yerini gösteren (födelseort) Personbevis yeni tarihli, imzalı ve damgalı olmalıdır !
4- İsveç’te askere çağrı belgesi (Intyg om INKALLELSEORDER)
5- Terhis Belgesi (Intyg om MILITÄRTJÄNSTGÖRING)
6- Vatandaşlık Belgesi (Bevis om Svenskt Medborgarskap Intyg)
7- Çifte Vatandaşlık (Vatandaşlığı Koruma Müracaatı) yapılmış olması mecburidir.
8- Posta ücreti: 100.-SEK
9- Dilekçe ( Türkiye’deki askerlik hizmetinizden muaf olma talebinizi içeren)
NOT: Yukarıda belirtilen 4 ve 5 numaradaki (Intyg om MILITÄRTJÄNSTGÖRING) ve
(Intyg om INKALLELSEORDER) belgelerinin yetkili Tercümanlar tarafından Türkçeye çevirisinin yaptırılması gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU
Yurtdışında oturma ve çalışma iznine haiz olanlar veya “Çok Vatandaşlığa” sahip olanların işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat icra etmeleri durumunda “Dövizle Askerlik” başvurusu yapma hakları bulunmaktadır.Bu durumda olan 20-38 yaşları arasındaki vatandaşlarımız, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, en az toplam 1095 gün (3 yıl) bilfiil çalışmış olmaları koşuluyla müracaatta bulunabilirler. Bu kişiler ödemelerini dört eşit taksitte yapabilirler. 38 yaşını doldurmuş olan yükümlüler ise ödemeyi peşin yapmak zorundadırlar. Başvuruya esas gün hesaplamasında, Türkiye’de geçirilen süreler dikkate alınmaz. Dövizle askerlik ödemesi 2015 yılı için 6.000.-AVRO karşılığı 56.968,20:-SEKolarak belirlenmiştir.
Ödemenin, Konsolosluk Şubemize“ŞAHSEN” müracaat sonucu alınacak ödeme talimatıyla yapılması zorunludur. Eksik, geç veya İsveç Kronu dışındaki bir para üzerinden yapılacak ödemelerden yükümlüler sorumludur.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemenizi tamamlamanızı müteakip, dövizle askerlik hizmeti başvuru tarihiniz ile ödemenizi tamamladığınız tarih arasında kalan “Yükümlülük Süresi” içinde; herhangi bir takvim yılının yarısından fazla süreyi (184 gün ve daha fazla) yurt içinde geçirip geçirmediğiniz Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından, şubeye gönderdiğiniz dekontlarda yazan ödeme miktarlarının süresi içinde T.C. Merkez Bankası hesabına geçip geçmediği T.C. Merkez Bankasına ait kayıtlardan ve yurt dışındaki işçi-işveren-meslek/sanat mensubu-gemi adamı statülerini muhafaza edip etmediğiniz konsolosluk kayıtlarından askerlik şubenizce araştırılır, herhangi bir sorunu bulunmayanlar hakkında muvazzaf askerlik hizmetinizi yerine getirmiş sayıldığınızı gösteren belge düzenlenerek adresinize gönderilir. Bu işlemler tamamlanmadan söz konusu belgeyi alabilmeniz mümkün değildir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Türk Nüfus Cüzdanı,Pasaportu, İsveç oturum kartı ve 2 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf. İsveç vatandaşlığına da sahip kişilerin Türk Nüfus Cüzdanı ve İsveç pasaportları.
2- Çalışmakta olduğunuz veya daha önce çalıştığınız işyerinden alınacak çalışma belgesi (logolu, antetli, imza ve kaşeli olması gerekmektedir). İmza sahibinin imza yetkisini gösteren şirket kayıt belgesi “Bolagsverket”ten alınacak belge. İşyeri sahiplerinin “Registeringsbevis” getirmeleri gerekmektedir. Çalışma belgelerinde (Arbetsintyg), işe başlama ve bitiş tarihlerinin gün-ay-yıl olarak gösterilmesi zorunludur. İş yeri sahiplerinin de aynı şekilde olması gerekir.
3- İsveç Vergi Dairesi’nden (Skatteverket) çalışılan yıllara ait en az 3 yıllık vergi cetvelleri (Slutlig Skattesedel).
4- İsveç’e ilk geliş tarihinin (Flytning till Sverige) kayıtlı olduğu Nüfus kayıt Örneği (personbevis).
5- 100:-SEK işlem ve posta bedeli (nakit).
6- İsveç vatandaşlığına sahip olanların çok vatandaşlık bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.
7- Konsolosluk Şubemiz gerek görülmesi halinde ek belge ve bilgi talebinde bulunabilir.

Posta Adresi: 
Turkiska Ambassaden Konsulära Avdelningen Box 24 104 51 Stockholm
Başvuru Adresi: Laboratoriegatan 16
115 27 Stockholm
09.00-11.50 ile 14.00-15.00 Öğleden sonara Stokholm dışından gelen vatandaşlarımız önceliklidir
Tel: 08-667 29 60 (16.00-17.30 saatleri arasında) Faks: 08- 663 55 14 Bank-Girot: 5505-5859

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir